Statut

Statut Fundacji im. Abp. Józefa Kowalczyka Prymasa Polski

  

Postanowienia ogólne

 §1

 Fundacja pod nazwą Fundacja im. Abp. Józefa Kowalczyka Prymasa Polski, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Dyrektora Ośrodka Opiekuńczo – Rehabilitacyjnego w Jadownikach Mokrych ks. Marka Koguta, Sekretarza abp. Józefa Kowalczyka ks. Tadeusza Gerlacha CSMA,  Proboszcza Parafii Niepokalanego Serca NMP w Jadownikach Mokrych ks. Bogdana Walerowskiego, zwanych dalej „Fundatorami”, została ustanowiona za wiedzą, zgodą i przy uczestnictwie bp. Tarnowskiego Andrzeja Jeża, za wiedzą, zgodą i przy uczestnictwie abp. Józefa Kowalczyka Prymasa Polski – Seniora, głównego Donatora Fundacji, zwanego dalej „głównym Donatorem Fundacji”, aktem notarialnym, nr repertorium 3929/2014, sporządzonym dnia 20.10.2014 r. w Ośrodku Opiekuńczo – Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Caritas Diecezji Tarnowskiej w Jadownikach Mokrych 340 przed notariusz Zofią Marią Rzeźniewską z kancelarii notarialnej w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szkolna 6 i przy uczestnictwie notariusz Renaty Rzeźniewskiej – Pal. Fundacja działa zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., nr 46 poz. 203), ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1989 r., nr 29, poz. 154 z p. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., nr 96, poz. 873 z p. zm.) oraz niniejszym statutem.

 §2

 Fundacja jako osoba prawna działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  §3

 Siedzibą fundacji jest miejscowość Jadowniki Mokre.

  §4

 Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, może ona korzystać z pomocy osób fizycznych i prawnych spoza granic Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy i statutowych zapisów w wybranych językach obcych.

  §5

 Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz Starosta tarnowski.

  §6

 Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.

 

Cele i zasady działania Fundacji

  §7

 Celami Fundacji są:

 1. Prowadzenie działalności charytatywnej przez niesienie pomocy najbardziej potrzebującym: dzieciom, młodzieży, osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym w Jadownikach Mokrych.
 2. Sprawowanie pieczy nad dziedzictwem tzn. nieruchomościami, zbiorami i dokumentacją upamiętniającymi pontyfikat św. Jana Pawła II oraz posługę abp. Józefa Kowalczyka Nuncjusza Apostolskiego i Prymasa Polski, wywodzącego się z Jadownik Mokrych.
 3. Wspieranie w miejscowej parafii inicjatyw duszpasterskich i charytatywno – społecznych.
 4. Wspieranie lokalnych inicjatyw kultury, tradycji i patriotyzmu zakorzenionych w wartościach chrześcijańskich.

  §8

 Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Wspieranie działalności Ośrodka Opiekuńczo – Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Caritas Diecezji Tarnowskiej w Jadownikach Mokrych.
 2. Organizowanie i udzielanie wszechstronnej pomocy potrzebującym, a w szczególności dzieciom, młodzieży, osobom chorym, niepełnosprawnym, starszym i samotnym oraz przeżywającym różne trudności.
 3. Niesienie pomocy materialnej, psychologicznej i duchowej.
 4. Prowadzenie działalności edukacyjnej, rehabilitacyjnej, terapeutycznej i opiekuńczej na rzecz osób potrzebujących pomocy.
 5. Pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych, materialnych i sprzętu do realizacji celów statutowych.
 6. Tworzenie i prowadzenie placówek odpowiadających lokalnym potrzebom i celom statutowym Fundacji.
 7. Prowadzenie całodobowej oraz dziennej opieki stacjonarnej i w miejscu zamieszkania nad osobami niepełnosprawnymi, chorymi oraz osobami w podeszłym wieku.
 8. Organizowanie i prowadzenie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży (zwłaszcza niepełnosprawnej), osób dorosłych (szczególnie niepełnosprawnych i starszych) oraz ich rodzin.
 9. Organizowanie różnych form rozrywki, zabaw, festynów, mających na celu rozwój kulturalny społeczeństwa, integrację społeczną, popularyzację dorobku różnych dziedzin kultury regionu i tradycji.
 10. Upowszechnianie nauczania św. Jana Pawła II, prowadzenie Izby Jego Pamięci i plenerowego kompleksu wystawienniczo – teatralnego, udostępnianie na miejscu dokumentacji audiowizualnej dotyczącej św. Papieża oraz unikatowego księgozbioru Józefa Kowalczyka znajdujących się w Izbie Pamięci św. Jana Pawła II oraz w bibliotekach Domu Miłosierdzia, Ośrodka Opiekuńczo – Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej i Domu Ludowym w Jadownikach Mokrych.
 11. Promowanie lokalnej tradycji i kultury wsi polskiej utrwalonej w dziedzictwie Jadownik Mokrych i Dębowych Domów.
 12. Współpracę z władzami kościelnymi, rządowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz wolontariatem w zakresie realizowania celów Fundacji.
 13. Finansowanie i realizację inwestycji polegających w szczególności na budowie, rozbudowie, remontach lub modernizacji obiektów związanych z działalnością Ośrodka Opiekuńczo – Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Caritas Diecezji Tarnowskiej lub innych placówek zgodnych z działalnością statutową Fundacji.
 14. Sprzedaż towarów i usług wytworzonych i świadczonych przez osoby związane z Fundacją oraz korzystające z jej działalności, a także sprzedaż przedmiotów darowizny.
 15. Prowadzenie działalności gospodarczej.

  §9

 Dla zrealizowania swych zadań Fundacja może współpracować z innymi osobami i instytucjami prowadzącymi działalność zgodną z jej celami.

 

Majątek i dochody Fundacji

  §10

 Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 10.000 (dziesięć tysięcy złotych), z czego 1.000 (tysiąc złotych) jest przeznaczone na działalność gospodarczą oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

  §11

 Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji, subwencji i grantów,
 3. zbiórek i imprez publicznych,
 4. majątku Fundacji,
 5. nawiązek przyznawanych przez właściwy organ,
 6. odsetek bankowych,
 7. działalności gospodarczej Fundacji.

  §12

 Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów będą użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów.
 2. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 3. W przypadku wyznaczenia Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

  §13

 1. Fundacja nie może:
  1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej osobami bliskimi,
  2. przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywać majątku na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
  4. nabywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 §14

 1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe oraz dyplomy i przyznawać je wraz z innymi nagrodami lub/oraz wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
 2. Fundacja może powoływać honorowych członków Fundacji spośród osób fizycznych zasłużonych dla fundacji.
 3. Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które dokonają darowizny lub subwencji na rzecz Fundacji mogą uzyskać, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł „Honorowego Donatora”. Decyzję o przyznaniu tytułu podejmuje każdorazowo Zarząd Fundacji.
 4. Tytuł „Honorowego Donatora” ma charakter osobisty.

Działalność gospodarcza

  §15

 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 2. Przedmiotem działalności gospodarczej jest:
 3. opieka zdrowotna i pomoc społeczna,
 4. działalność edukacyjna,
 5. działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją,
 6. działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi,
 7. działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.
 8. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 9. Z majątku i dochodów Fundacji Zarząd przeznacza środki na prowadzenie działalności gospodarczej w miarę potrzeby i z zastrzeżeniem postanowień statutu.
 10. Na dzień 20 października 2014 r. z majątku Fundacji wydziela się środki na prowadzenie działalności gospodarczej w kwocie 1.000 zł. (jeden tysiąc złotych).
 11. Działalnością gospodarczą Fundacji kieruje jej Zarząd. Zarząd Fundacji może jednak do prowadzenia działalności Fundacji powołać dyrektora, któremu zostanie udzielone pełnomocnictwo do reprezentowania Fundacji w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Powołany dyrektor działa na podstawie wytycznych Zarządu Fundacji.

 Władze Fundacji

 §16

 1. Władzami Fundacji są:
 1. Zarząd Fundacji,
 2. Rada Fundacji.
  1. Członkowie Zarządu i Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

Zarząd Fundacji

 §17

 1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa.
 2. Pierwszy Zarząd Fundacji powołują Fundatorzy przy akceptacji głównego Donatora Fundacji.
 3. Członkami pierwszego Zarządu Fundacji są: ks. Tadeusz Gerlach CSMA, ks. Marek Kogut i ks. Bogdan Walerowski.
 4. Prezesem Zarządu Fundacji jest ks. Tadeusz Gerlach CSMA w okresie pełnienia funkcji sekretarza abp. Józefa Kowalczyka.
 5. Stałymi członkami Zarządu są: ks. Tadeusz Gerlach CSMA, ks. Marek Kogut i proboszcz Parafii Niepokalanego Serca NMP w Jadownikach Mokrych.
 6. Po wygaśnięciu mandatu Prezesa jego następca jest wybierany przez Zarząd Fundacji przy akceptacji głównego Donatora Fundacji.
 7. Członkostwo w Zarządzie wygasa wskutek:
  1. złożenia pisemnej rezygnacji Zarządowi,
  2. ustąpienia lub odwołania z pełnionej funkcji przez kompetentną władzę zwierzchnią,
  3. odwołania przez głównego Donatora Fundacji,
  4. śmierci członka Zarządu.
 8. Następnych członków Zarządu Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu wybierają pozostali członkowie Zarządu przy akceptacji głównego Donatora Fundacji na trzyletnią kadencję.
 9. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 10. Członkowie Zarządu Fundacji:
  1. nie mogą być członkami Rady Fundacji ani pozostawać z członkami Rady Fundacji w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 §18

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 1. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji i planów finansowych,
 2. uchwalanie niezbędnych regulaminów,
 3. zarządzanie majątkiem Fundacji,
 4. ustalanie struktury organizacyjnej, stanu zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia pracowników Fundacji,
 5. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
 6. przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, grantów, subwencji, dotacji, nawiązek,
 7. organizowanie i nadzorowanie działalności gospodarczej Fundacji,
 8. opracowywanie i przedstawianie sprawozdań, programów oraz innych dokumentów wymaganych przez przepisy prawa, instytucje państwowe, samorządowe lub kościelne,
 9. wnioskowanie i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, współpracy z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji.
  1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawnieni są:
 10. Prezes Zarządu Fundacji działający łącznie z innym członkiem Zarządu Fundacji,
 11. członek Zarządu Fundacji wspólnie z odpowiednio umocowanym pełnomocnikiem Prezesa Fundacji.
  1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. Przy równowadze głosów decyduje głos Prezesa Fundacji.
  2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, informując o tym wszystkich członków Zarządu w terminie nie krótszym niż 7 dni.
  3. Bez odbycia posiedzenia Zarząd może podejmować uchwały także w formie pisemnej, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma zostać podjęte, a także przy użyciu bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
  4. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
  5. W posiedzeniu Zarządu Fundacji może uczestniczyć główny Donator Fundacji.
  6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
  7. Zarząd co roku, do dnia 30 września, przekazuje Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

 §19

 1. Czynności wykonawczo – zarządzające w stosunku do uchwał Zarządu może pełnić dyrektor Fundacji.
 2. Dyrektor jest powoływany przez Zarząd Fundacji na wniosek Prezesa. Dyrektorem może być jeden z członków Zarządu Fundacji.
 3. Obsługa administracyjna Fundacji należy do biura Fundacji.
 4. Biuro Fundacji podporządkowane jest prezesowi, a w przypadku powołania dyrektora, dyrektorowi Fundacji.

 Rada Fundacji

 §20

 1. Rada Fundacji jest organem doradczym, opiniującym i kontrolnym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z 3 do 5 członków i jej kadencja trwa 3 lata.
 3. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady i Sekretarza Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
 4. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy.
 5. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady Fundacji, powołuje swą uchwałą Rada przy akceptacji głównego Donatora Fundacji.
 6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, wygaśnięcia mandatu, odwołania lub śmierci.
 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady może nastąpić w wyniku tajnego głosowania pozostałych jej członków lub decyzją głównego Donatora Fundacji. W przypadku wystąpienia niezgodności decyzje podejmuje główny Donator Fundacji.
 8. Członkowie Rady Fundacji:
 1. nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
  1. W razie nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu na czas trwania stosunku pracy.

 §21

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej dwa razy w roku.
 2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady lub Sekretarz z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu zgłoszony na piśmie.
 3. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady lub Sekretarz. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego Rady i Sekretarza obecni członkowie Rady wybierają ze swego grona przewodniczącego posiedzenia.
 4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 5. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady lub Sekretarz, a w razie nieobecności Przewodniczącego i Sekretarza – przewodniczący posiedzenia.
 6. W posiedzeniu Rady może uczestniczyć główny Donator Fundacji.
 7. W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Fundacji, bez głosu decydującego.

 §22

Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:

 1. Nadzór nad działalnością Fundacji.
 2. Sporządzanie pisemnej oceny corocznych sprawozdań i przedkładanie jej Zarządowi Fundacji oraz głównemu Donatorowi Fundacji.
 3. Na wniosek Zarządu Fundacji wyrażanie opinii o współpracy z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji.

Zmiana Statutu

 §23

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji przy akceptacji głównego Donatora Fundacji, po uzyskaniu opinii Rady Fundacji.

Likwidacja Fundacji

  §24

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji podejmuje główny Donator Fundacji lub za jego zgodą Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga pisemnej opinii Rady Fundacji.
 3. Likwidatorów Fundacji powołuje Zarząd Fundacji.
 4. Nadzór nad działalnością likwidatorów sprawuje główny Donator Fundacji (lub jego pełnomocnik).

 §25

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostaną przeznaczone na cele statutowe Fundacji realizowane przez Parafię Niepokalanego Serca NMP w Jadownikach Mokrych. 

 Postanowienia końcowe 

 §26

 1. Abp Józef Kowalczyk jako główny Donator Fundacji ma dożywotnie prawo do nadzoru jej działalności i podejmowania decyzji w każdym wymiarze.
 2. Po jego odejściu do Domu Ojca uprawnienia te przysługują bp. tarnowskiemu.

 

Adres

33-271 Jadowniki Mokre 340
tel.: 14 641 75 01
e-mail: fundacjajkpp@gmail.com

Dane identyfikacyjne

NIP: 993-06-56-018
REGON: 360312278
KRS: 0000535009

Konta bankowe

nr rachunku PLN:
57 1240 5194 1111 0010 6156 0571
nr rachunku USD:
37 1240 5194 1787 0010 6156 0887
nr rachunku EURO:
61 1240 5194 1978 0010 6156 0799